Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Závody 2018

ZKO Volary pořádá  

Vzpomínkový závod na Libějovickou chovnou stanici Pohraniční stráže. Závod se koná dne 9. června 2018 v Libějovicích, okr. Vodňany na fotbalovým hřišti.  Pro závodníky jsou připraveny poháry, diplomy, pamětní a věcné ceny.

ORGANIZACE  ZÁVODU

Ředitel závodu:  Jan Maun
Rozhodčí:  František Homolka,Jiří Dupal,náhradní rozhodčí Pavel Majer
Figuranti:  Michal Bartl, Vojtěch Konečný,náhradní figurant Jiří Frank
Místo: Fotbalové hřiště Libějovice
Prezentace: 7:30 – 8:30 hod
Zahájení: 9:00 hod

Propozice

ZKO Volary pořádá  

Vzpomínkový závod na Libějovickou chovnou stanici Pohraniční stráže
 Závod se koná dne 9. června 2018 v Libějovicích, okr. Vodňany na fotbalovým hřišti.  Pro závodníky jsou připraveny poháry, diplomy, pamětní a věcné ceny.
                                         ORGANIZACE  ZÁVODU
Ředitel závodu:  Jan Maun
Rozhodčí:  František Homolka,Jiří Dupal,náhradní rozhodčí Pavel Majer
Figuranti:  Michal Bartl, Vojtěch Konečný,náhradní figurant Jiří Frank
Místo: Fotbalové hřiště Libějovice
Prezentace: 7:30 – 8:30 hod
Zahájení: 9:00 hod
Všeobecná ustanovení:
Startovné na závod pro člena SKS TART činí 300,- Kč/psa, pro nečlena 350,- Kč/psa.
Počet startujících je omezen na 20 psů!!! Jeden psovod může závodit maximálně se 2 psy.
Podmínky účasti: zaplacení startovného, platné očkování, dodržení obecně závazných platných právních norem.
Doložení veterinárního průkazu psa (očkovací průkaz, kmenová knížka sl. psa, atd.) s řádným očkováním při prezentaci - vzteklina.
Psovod odpovídá za škody způsobené psem i svým jednáním.
Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dodržovat všechna ustanovení řádů, propozic a pokynů pořadatelů - zejména dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 ve znění zákona č. 77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa.
Háravé feny nutně nahlásit při prezentaci.
Za neuposlechnutí pokynů pořadatelů, nesportovní chování, hrozí účastníkovi vyloučení bez náhrady.
Veškeré cviky z obran budou závodnící poučeni před každou disciplínou.
Pořadí: v případě rovnosti bodů rozhoduje obrana, příp. kontrolní výkon, zákrok v místnosti, hladké zadržení, přepad, poslušnost dle jednotlivých cviků
Protest lze podat písemně řediteli závodu do 30 minut po skončení cviku s vkladem 500,- Kč. Proti hodnocení rozhodčích není protest přípustný.
V případě nekonání soutěže z nepředvídatelných vážných důvodů, bude použito startovné na pokrytí nákladů spojených s přípravou soutěže.
Změnu propozic a časového harmonogramu si pořadatel vyhrazuje.
 
Přihlášku posílejte na adresu: Jan Maun, Na Sadech 563, Prachatice 38301 tel: 722 418 442 - po nezvednutí pošlete sms, email- maunis@seznam.cz, facebook- ZKO Volary
Případné dotazy zodpoví: Jan Maun tel: 722 418 442
Startovné lze zaslat na výše uvedenou adresu nebo převodem na č. účtu u ČS 1717213083 / 0800, variabilní symbol uveďte 2018, zpráva pro příjemce libějovice a vaše příjmení.
Přihlášky: písemně nebo e-mailem včetně telefonického kontaktu, na základě uvedeného kontaktu budou přijaté přihlášky potvrzeny 
 
                                  Soutěžní disciplíny:
1.Poslušnost: 50 bodů
1.Přivolání psa před sebe                        10 bodů
2.Ovladatelnost bez vodítka                  10 bodů
3.Aport pořadatele                                10 bodů
4.Štěkání na povel u nohy                    10 bodů
5.Odložení psa                                     10 bodů
Informace k poslušnosti:
U disciplín Aport pořadatele a Odložení psa budou tyto dvě disciplíny prováděny za stížených podminek kde se bude hodnotit provedení cviku a nežádoucí spojitost na danou situaci.
2.Obrana:
1. Revír v objektu - 50 bodů
Časový limit na nalezení bude určen před cvikem dle technických podmínek a rozhodnutí rozhodčího.Provádí se za účelem nalezení a označení ukryté osoby která bude ukryta v budově v civilním oblečení. Pes cvik provádí s náhubkem (náhubek musí být pevně upevněn tak, aby nedošlo k jeho náhodnému sundání). Povoleny jsou pouze tři povely (vyběhnutí psa z objektu znamená anulaci cviku). Psovod může vstoupit do prostoru objektu až na pokyn rozhodčího. Do té doby zůstává stát v určeném prostoru. Nenalezne-li pes osobu v časovém limitu, neobdrží žádný bod.
2. Přepad psovoda při pochůzce: 50 bodů
Psovod se psem na vodítku jde po ose postupu která mu byla určená kde je ukryt figurant který přepadává psovoda z úkrytu. V místě může být více pomocníků v úkrytech i mimo ně a jeden z nich přepad provede. Přepad ze strany figuranta probíhá tak,že figurant provádí přepad na psovoda. Pokud se figurant dostane do kontaktu s psovodem a pes nestačí zakročit než dojde ke kontaktu figuranta s psovodem je celý cvik anulován. Psovod v okamžiku přepadu pouští vodítko a zůstává stát na místě do pokynu rozhodčího. Po pokynu rozhodčího si psovod psa odvolá jakýmkoliv způsobem který nebude bodován.
3. Hladké zadržení na 80 m: 90/10 bodů
 Psovod vybíhá za psem ihned po jeho vypuštění, psovod se smí přiblížit ke psu na vzdálenost 2 m a čeká na pokyn rozhodčího po kterým provádí psovod povel pouštění (3 povely) a odvolání psa (3 povely) od figuranta a může použít jeden z povelů ze 2 způsobů (povel k noze a nebo povel odstupte). Při přiblížení psa k figurantovi odhazuje předmět (kanystr,batoh atd.).  Pes může mít v průběhu tohoto cviku i figuranta z dohledu zorného pole.
4. Kontrolní výkon na 80 m: 90/10 bodů
 Figurant ozbrojen bambusovou holí, větvemi, střapcem dlouhým cca 2-3 m, barely, kufry, případně různými předměty. Po VÝZVĚ se figurant nejprve pokusí o útěk a po přiblížení psa na určenou vzdálenost se figurant otáčí ke psu a provádí útok na psa. Pes může mít v průběhu tohoto cviku i figuranta z dohledu zorného pole. Psovod vybíhá za psem ihned po jeho vypuštění, smí se přiblížit na vzdálenost 2 m pro pouštění a po pokynu rozhodčího provádí psovod povel pouštění (3 povely) a odvolání psa od figuranta (3 povely) a může použít jeden z povelů ze 2 způsobů (povel k noze a nebo povel odstupte).
5. Zákrok v místnosti: 40 bodů
Zákrok v místnosti se provádí v objektu, kde je imitována velmi hlučná zábava, při které dochází k výtržnostem. Psovod se psem vstoupí do místnosti a vyzývá osoby zde zúčastněné ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, gestikulací a hází po dvojici lehké předměty jako plastikové láhve, papírové krabice, apod. Po určené době, na povel rozhodčího, jeden z návštěvníků opatřený ochranným oděvem (ringo oblek) podnikne na psovoda útok. Pes který nezakročí do té chvíle kdy figurant zaútočí na psovoda a dojde mezi figurantem a psovodem ke kontaktu tak je tento cvik anulován.Psovod drží psa po celou dobu zákroku na vodítku (dlouhé 4 m).

Přihláška
 Psovod
Jméno a příjmení:………………………………………………….
Organizace …………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………..
 
 Pes
Jméno: ………………………………………………………………
Plemeno:…………………………………………………………….
 
Zde přikládám doklad o zaplacení startovného:
(kopie dokladu o zaplacení)

 

TOPlist